Algemene voorwaarden

Voor je liggen de Algemene Voorwaarden van Hoasted, een onderneming (handelsnaam) naar Nederlands recht. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle diensten waarin Hoasted voorziet, waaronder het in- en aan Gebruikers verkopen van Hosting-diensten, Domeinnaam diensten, E-mail diensten, Marketing- advies, Marketing-diensten, VPN-verbindingen, SEO, Adwords, webshop-diensten en SSL-certificaten. Deze Algemene Voorwaarden gelden – met uitsluiting van andere eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden – op alle Overeenkomsten die Hoasted aangaat met consumenten of bedrijven.Hoasted B.V. Weesperstraat 61 1018 VN Amsterdam (NL)Web www.hoasted.com support@hoasted.com KVK: 81101260 BTW: NL861930393B01 IBAN: NL13 RABO 01408509 02

Bijhorende artikelen


Artikel 1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben definities (geschreven met hoofdletters) de volgende betekenis:

Account: persoonlijk sectie die door Gebruiker is gecreëerd en beheerd;
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;
Diensten: alle diensten die Hoasted aanbiedt, zoals nader omschreven in offertes van Hoasted en de Overeenkomst, welke diensten Hoasted ten behoeve van Gebruiker bij een of meer derde partijen inkoopt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald;
Domeinnaamdienst: de dienst waarbij Hoasted in opdracht en ten behoeve van Gebruiker domeinnamen registreert en geregistreerd houdt, welke diensten Hoasted ten behoeve van Gebruiker bij een of meer derde partijen inkoopt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald;
Downtime: een (technische) onderbreking van het Hoasted netwerk met algehele onbereikbaarheid van de Diensten tot gevolg. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Hoasted een Overeenkomst sluit;
Gebruiksdatum: de datum waarop Hoasted Gebruiker voor het eerst in staat stelt om de Diensten te gebruiken;
Hostingdienst: dienst waarbij ten behoeve van Gebruikerinformatie en bestanden worden opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt via het internet, welke diensten Hoasted ten behoeve van Gebruiker bij een of meer derde partijen inkoopt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald;
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten;
Overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst inzake de levering van bepaalde Diensten door Hoasted;
Hoasted: www.hoasted.com, een onderneming (handelsnaam) van de vennootschap onder firma naar Nederlands recht Hoasted., adres Weesperstraat 61, 1018 VN Amsterdam (NL) (KvK 81101260), waarbinnen alle Diensten zijn ondergebracht; Uptime: de tijd waarbij geen sprake is van Downtime.
Vereisten: de door Hoasted aan Gebruiker op enigerlei wijze kenbaar gemaakte vereisten die Gebruiker in acht moet nemen met betrekking tot de verleende Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, technische eisen, minimumeisen, huisregels en specificaties;
Vertrouwelijke Informatie: alle informatie, in welke vorm dan ook – schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar – waarvan Gebruiker weet (of behoort te weten) dat die bedrijfsgevoelige informatie van Hoasted bevat, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) software, (source)code, programma‟s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties en documentatie;
Website: de door Hoasted gehoste website www.hoasted.nl alsmede daaraan gerelateerde websites welke in eigendom van Hoasted zijn.
1.2 Waar in deze Algemene Voorwaarden definities in het meervoud danwel enkelvoud geschreven staan, behouden zij de in artikel 1.1 omschreven betekenis.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en voorstellen van Hoasted, alsmede op de Overeenkomst, alsmede op alle andere overeenkomsten waarbij Hoasted partij is.
2.2 Indien de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden kennelijk strijdig zijn met één of meer bepalingen uit de Overeenkomst, prevaleert in zoverre de Overeenkomst.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden sluiten de toepassing uit van alle andere, mogelijk van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
2.4 In het geval dat zowel de Algemene Voorwaarden als de algemene voorwaarden van Gebruiker van toepassing zijn, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.
2.5 Hoasted kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Hoasted zal de wijziging ten minste een maandvoor inwerkingtreding bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Gebruiker is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden; echter slechts indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële verslechtering van de positie van Gebruiker inhouden.

Artikel 3 Totstandkoming

3.1 Alle door Hoasted gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. Zij binden Hoasted niet.
3.2 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Hoasted van een order van Gebruiker (waaronder begrepen per e-mail). Tevens bestaat de mogelijkheid om door middel van een online handtekening de aanbieding en/of offerte te ondertekenen. In een dergelijk geval komt de Overeenkomst ook tot stand na bevestiging per e-mail door Hoasted van de ondertekende aanbieding/offerte door Gebruiker.
3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending, tenzij het tegendeel door Gebruiker wordt bewezen.
3.4 Hoasted behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, verzoeken tot het verrichten van Diensten te weigeren.
3.5 Gebruiker accepteert en komt met Hoasted overeen dat Hoasted direct na totstandkoming van de Overeenkomst zal beginnen met de nakoming daarvan. De bedenktermijn ex artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Indien Hoasted onverhoopt niet direct na totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering daarvan begint, heeft Gebruiker, voor zover deze consument is, vanaf het moment dat de Overeenkomst tot stand komt zeven (7) dagen de tijd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij Hoasted binnen bovengenoemde zeven (7) dagen met de uitvoering is begonnen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Gebruiker is gehouden al datgene te doen, wat nodig is om een tijdige en correcte levering door Hoasted mogelijk te maken. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat Gebruiker niet aan zijn verplichtingen voldoet, betaalt Gebruiker een reguliere vergoeding aan Hoasted. Hoasted is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan, doordat Hoasted is uitgegaan van door Gebruiker verstrekte gegevens.
4.2 Hoasted heeft geen kennis van informatie en/of gegevens die door Gebruiker en/of klanten van Gebruiker met behulp van de Dienst worden verspreid. Hoasted is voor deze informatie niet aansprakelijk. Gebruiker vrijwaart Hoasted voor enige schade die voortvloeit uit de gegevens en/of informatie die met behulp van de Dienst door Gebruiker zelf of diens klanten wordt verspreid.
4.3 Hoasted zal de door haar te verrichten Diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren (inspanningsverplichting). Hoasted is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen of wijzigingen in de telecommunicatie- en/of datatransportsystemen van derde partijen.
4.4 Alle door Hoasted aangegeven (leverings)termijnen en doorlooptijden zijn niet-bindende indicaties. Door overschrijding van enige (leverings)termijn komt Hoasted niet in gebreke, noch in verzuim. In het geval van een(dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.
4.5 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of worden gewijzigd. Gebruiker aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst alsdan kan worden beïnvloed. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Hoasted dit Gebruiker zo spoedig mogelijk melden.
4.6 Indien als gevolg van extra verzoeken of wensen van Gebruiker door Hoasted extra werkzaamheden door Hoasted moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven aan Gebruiker in rekening wordengebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders isovereengekomen.
4.7 Hoasted is niet aansprakelijk voor het besluit van een derde partij de beperking van Gebruiker op het gebruik van dataverkeer en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen.
4.8 De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van Hoasted leveren volledig bewijs op van de stellingen van Hoasted, behoudens tegenbewijs.
4.9 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet Gebruiker indien Hoasted dat bepaalt een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. Gebruiker staat er jegens Hoasted voor in dat hij bevoegd is om het Account aan te maken en dat de informatie die hij bij het aanmaken van het Account verstrekt, compleet, waarheidsgetrouw en juist is. Het is niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken. Tijdens het aanmaken van een Account moet Gebruiker tevens een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Account. Indien Gebruiker bij het aanmaken van een Account jonger is dan zestien (16) jaar, dient Gebruiker toestemming te hebben van ouders of wettelijk voogd voor het aanmaken van het Account.
4.10 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de gebruikersnaam en wachtwoord combinatie. Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt. Hoasted mag ervan uitgaan dat Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Gebruiker. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat een gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker Hoasted daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen.
4.11 Hoasted behoudt zich het recht voor de inlogprocedure, het wachtwoord en/of de gebruikersnaam van Gebruiker te veranderen indien zijdit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst. Gebruikersnamen zullen in ieder geval worden verwijderd en/of teruggenomen indien deze inbreuk maken op enige rechten van derden of anderszins door Hoasted onwenselijk worden geacht.
4.12 Gebruiker garandeert dat hij voldoet aan de Vereisten.

Artikel 5 Vrijwaring

Onverminderd andere rechtsmiddelen die Hoasted heeft, zal Gebruiker Hoasted vrijwaren voor aansprakendie op enigerlei wijze verband houden met een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Gebruiker, onrechtmatige daad, dan wel enig ander handelen en/of nalaten van Gebruiker, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) claims van derde partijen ten aanzien van content die door Gebruiker met behulp van de Dienst openbaar wordt gemaakt dan wel claims die voortvloeien uit het gebruik van de Dienstendoor Gebruiker.

Artikel 6 Garanties

6.1 Gebruiker garandeert dat (het uitvoeren van) de Overeenkomst, noch de feitelijke en/of rechtshandelingen die Gebruiker met gebruikmaking van de Diensten van Hoasted verricht, inbreuk maken op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel.
6.2 Indien Hoasted, op welke wijze dan ook, kennis neemt van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedrag van Gebruiker of diens klanten, is zij gerechtigd de Diensten geheel of ten deleop te schorten totdat in rechte komt vast te staan of daarvan sprake was.
6.3 Indien Gebruiker op de hoogte komt en/of vermoedt dat derden met behulp van de Diensten onrechtmatig handelen jegens Gebruiker, Hoasted en/of derden, zal ook Gebruiker onverwijld alle maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om dit onrechtmatig handelen te (doen)stoppen.
6.4 Indien in rechte komt vast te staan dat inderdaad sprake is van onrechtmatig en/of strafbaar handelen van Gebruiker en/of diens klanten, is Hoasted gerechtigd deOvereenkomst te ontbinden. Hoasted is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker die door de opschorting van Diensten is ontstaan.
6.5 Enige schade en/of kosten van Gebruiker die zijn ontstaan als gevolg van en/of voortvloeien uit handelingen van andere gebruikers en/of derden, komen voor eigen rekening van Gebruiker. Hoasted accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid.
6.6 De verbintenissen van Gebruiker, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding, blijven in stand gedurende de periode dat Hoasted haar dienstverlening opschort.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Hoasted is niet aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, behoudens hetgeen in de volgende leden is bepaald.
7.2 Indien Hoasted aansprakelijk is jegens Gebruiker voor schade, uit welke hoofde dan ook, is de hoogte van de daaruit voortvloeiende schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Hoasted in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekering van Hoasted om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, gelden voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding artikelen 7.3, 7.4 en 7.5.
7.3 Hoasted is uitsluitend aansprakelijk voor directeschade (zoals hieronder beschreven) die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Hoasted toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad betreffende de verkoop of nazorg terzake de Diensten (in de zin van support en after sales), tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die Hoasted gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen, waarbij de totale aansprakelijkheid onder de Overeenkomst nooit meer dan EUR 1.000,– (duizend Euro) zal bedragen.
7.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:i) materiële schade aan zaken; ii) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; iii) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schadeen de wijze van herstel.
7.5 Iedere aansprakelijkheid van Hoasted anders danvoor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 9.4.
7.6 Dit artikel beperkt niet de aansprakelijkheid van Hoasted voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hoasted zelf.
7.7 Aansprakelijkheid van Hoasted wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of onrechtmatige daad ontstaat slechts, indien Gebruiker Hoasted onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Gebruiker Hoasted een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en Hoasted ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
7.8 Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien niet binnen veertien (14) dagen na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens Gebruiker is ingesteld.

Artikel 8 Verzekeringen

8.1 Gebruiker heeft zich adequaat verzekerd en zal zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst adequaat verzekerd houden voor wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.
8.2 Enige schade aan de Computerapparatuur komt te allen tijde voor risico van Gebruiker, tenzij Hoasted op grond van artikel 9 aansprakelijk is voor de ontstane schade. Het is gedurende de Overeenkomst dan ook de verantwoordelijkheid van Gebruiker dat hij zich adequaat verzekerd heeft en zich gedurende de Overeenkomst adequaat verzekerd houdt voor enig verlies, diefstal, beschadiging en/of andere schade aande Computerapparatuur.
8.3 Gebruiker zal Hoasted op eerste verzoek inzage inde verzekeringspolissen bieden.

Artikel 9 Intellectueel Eigendom

Niets in de Overeenkomst strekt tot de overdracht van enige Intellectuele Eigendomsrechten van de ene partijaan de andere partij. Het verstrekken van Vertrouwelijke Informatie aan Gebruiker resulteert op geen enkele wijze in een overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten welke rusten op de Vertrouwelijke Informatie aan Gebruiker.

Artikel 10 Betalingen

10.1 Betaling voor Diensten vindt vooraf plaats door middel van automatisch incasso of alternatieve beschikbare betalingsmogelijkheden. Indien wordt betaald door middel van alternatieve beschikbare betalingsmogelijkheden, is Hoasted gerechtigd om per transactie administratiekosten in rekening te brengen.Indien wordt betaald via automatische incasso, dan zorgtGebruiker voor een toereikend bank- of girosaldo zodat het verschuldigde bedrag kan worden geïncasseerd. Gebruiker is tevens verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens.
10.2 Gebruiker betaalt buiten automatische incasso binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen per bankgiro. Indien geen betalingstermijn is vermeld of overeengekomen, geschiedt de betaling door Gebruiker binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in Euro’s en exclusief BTW .
10.3 Hoasted is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen.
10.4 Buiten het geval genoemd in artikel 10.3 is Hoasted tevens gerechtigd de prijzen voor haar Diensten te verhogen indien zich een verhoging van de door Hoasted te maken kosten voordoet.
10.5 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zal Hoasted:
i) installatiekosten, activeringskosten en andere eenmalige kosten in rekening brengen vanaf de datum van ondertekening van de Overeenkomst;
ii) alle terugkerende kosten vanaf de Gebruiksdatum of de datum van ondertekening van de Overeenkomst, afhankelijk van welke datum eerder is, maandelijks vooraf in rekening brengen.
10.6 Enig beroep door Gebruiker op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, tenzij Gebruiker een consument is.
10.7 Hoasted is altijd gerechtigd Gebruiker tussentijdsen/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door Gebruiker te verlangen.
10.8 Indien de automatische incasso mislukt omdat het saldo ontoereikend is, wordt gestorneerd en/of anderszins is mislukt, kan Hoasted één of meermalen het verschuldigde bedrag opnieuw per automatische incasso proberen te incasseren. Indien het automatisch incasso twee of meer keer is mislukt en/of is gestorneerd, kan Hoasted Gebruiker een factuur zenden met het verzoek de verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk per overboeking te voldoen. Hierbij worden naast de reeds verschuldigde bedragen tevens administratiekosten in rekening gebracht.
10.9 Indien partijen uitdrukkelijk geen automatisch incasso overeen zijn gekomen, en Gebruiker de betaling niet binnen de in artikel 10.2 vermelde termijn heeft voldaan, kan Hoasted een Gebruiker een herinnering zenden waarbij Hoasted zich het recht voorbehoudt om naast de overeengekomen bedragen tevens administratiekosten in rekening te brengen.
10.10 Indien Gebruiker de betaling niet binnen de in artikel 10.8 en 10.9 bedoelde termijn voldoet, kanHoasted Gebruiker een aanmaning voor het betreffende bedrag zenden, waarin bovenop de bedragen als bedoeld in artikelen 10.8 en 10.9 tevens aanmaningskosten in rekening worden gebracht.
10.11 Vanaf het moment dat het automatisch incasso voor de eerste keer wordt geweigerd en/of gestorneerd en/of indien geen automatisch incasso is overeengekomen en/of Gebruiker enige factuur van Hoasted niet binnen de betalingstermijn voldoet, is hij automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is.
10.12 Indien Gebruiker na de in artikel 10.10 bedoelde aanmaning nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de administratiekosten en aanmaningskosten, te voldoen, heeft Hoasted het recht om:
i) de Overeenkomst direct buitengerechtelijk te ontbinden, het verlenen van de Diensten te staken en alle Diensten en accounts, en daarmee samenhangende Accounts te verwijderen, met dien verstande dat er geen ongedaanmakingsverplichting ontstaat en de door Gebruiker verschuldigde bedragen opeisbaar blijven; en/of
ii) de vordering ter incasso uit handen geven. Gebruiker is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde administratiekosten en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 250,=. 10.13 Indien Hoasted kosten heeft moeten maken, welke kosten Hoasted in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient Gebruiker ook deze kosten aan Hoasted te betalen.

Artikel 11 Afsluiting Diensten

11.1 Hoasted is gerechtigd om onmiddellijk elke derde partij te verzoeken levering van de Diensten te onderbreken en op te schorten, indien: i) Gebruiker de factuur niet heeft voldaan binnen de in artikel 10.1 of 10.2 bepaalde termijn en zij het bedrag, tezamen met de rente zoals bepaald in artikel 10.8 niet binnen zeven (7) dagen nadat zij van deze tekortkomingop de hoogte is gebracht, alsnog heeft voldaan. ii) de processor tekortschiet, naar uitsluitend oordeel van Hoasted, bijvoorbeeld door ontoereikende onderliggende code.
11.2 Het onderbreken en/of opschorten van de Diensten, dan wel het ontzeggen van toegang laten onverlet het recht van Hoasted om de Overeenkomst te ontbinden dan wel het treffen van enig ander rechtsmiddel.
11.3 Na onderbreking en/of opschorting van de Diensten dan wel het ontzeggen van toegang op grond van artikel 11, is Hoasted gerechtigd reactiveringskosten in rekening te brengen ter hoogte van EUR 50,=, met betrekking tot de administratieve kosten van Hoasted inhet kader van onderbreking en/of opschorting, c.q. hetontzeggen van toegang en het – eventueel – weer hervatten van het verlenen van de Diensten.

Artikel 12 Onderbrekingen

12.1 Zo spoedig mogelijk na het constateren van een Downtime, zal Gebruiker Hoasted per e-mail op de hoogte brengen.
12.2 Hoasted zal zich inspannen de Downtime in overleg met de desbetreffende derde partij zo spoedig mogelijk te beëindigen.

Artikel 13 Onderhoud

13.1 Gebruiker is ermee bekend en accepteert dat onderhoud wordt ingepland en uitgevoerd door desbetreffende derde partijen. Doorgaans vindt onderhoud ’s nachts plaats. Hoasted streeft ernaar de Gebruiker hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Hoastedbehoudt zich het recht voor een derde partij te verzoeken Diensten te onderbreken indien zij dit in het kader van onderhoud noodzakelijk acht. Gebruiker erkent dat het uitvoeren van onderhoud door een derde partij onderbrekingen in het verlenen van de Dienstenkan veroorzaken.
13.2 Voor zover Hoasted voldoet aan de bepalingen van de voorgaande artikelen, zullen onderbrekingen als gevolg van onderhoud niet kwalificeren als Downtime.
13.3 Hoasted is gerechtigd zonder voorafgaand bericht van het bepaalde in dit artikel 13 af te wijken, indien er naar haar mening sprake is van een noodsituatie welkenoopt tot het direct uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden die kunnen leiden tot enige onderbreking van de Diensten.

Artikel 14 Overschrijding datalimiet

14.1 Hoasted stelt Gebruiker in staat een bepaalde hoeveelheid dataverkeer af te nemen, welke Hoasted inkoopt bij een derde partij. Deze afname van dataverkeer wordt door Hoasted aan Gebruiker in rekening gebracht op de wijze vermeld in de Overeenkomst. In de Overeenkomst is bepaald wat het toegestane dataverkeer per maand is.
14.2 Indien Gebruiker de hem toegestane maximale hoeveelheid dataverkeer per maand niet volledig benut,kan hij het resterende deel niet meenemen naar de volgende maand en zal tevens geen restitutie plaatsvinden.
14.3 Niettegenstaande deze Algemene Voorwaarden, garandeert Hoasted geen minimumsnelheid met betrekking tot het dataverkeer.
14.4 Wanneer Gebruiker de hem toegestane hoeveelheid dataverkeer of stroomlimiet overschrijdt, zal Hoasted de kosten hiervan factureren aan Gebruiker.

Artikel 15 Domeinnaamregistratie

15.1 Hoasted behoudt zich het recht voor een aanvraag voor de registratie van een domeinnaam pas in behandeling te nemen op het moment dat Hoasted van Gebruiker heeft ontvangen: i) de verschuldigde bedragen voor de domeinnaamregistratie; ii) het voor registratie benodigde bestelformulier, volledig ingevuld door een daartoe bevoegd persoon; eniii) alle overige voor de aanvraag van de registratie benodigde documenten.
15.2 Indien Hoasted een domeinnaam heeft aangevraagd voordat zij van Gebruiker volledige betalingvoor de domeinnaamregistratie heeft ontvangen, dan blijft de deze ter beschikking van Hoasted totdat de volledige betaling is verricht.
15.3 Hoasted aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet (meer) beschikbaar zijn van een bepaalde domeinnaam, afwijzing van de aanvraag voor een bepaalde domeinnaam, het ongebruikt verstrijken van een bezwaar- of beroepstermijn wegens het uitblijven van een instructie van Gebruiker of eventuele aanspraken van derden met betrekking tot een bepaaldedomeinnaam. Gebruiker vrijwaart Hoasted voor alle aanspraken van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het gebruik door Gebruiker van een door Hoasted in zijn opdracht of op zijn naam geregistreerde domeinnaam.
15.4 Indien de aanvraag voor een bepaalde domeinnaam wordt afgewezen, dient Gebruiker zelf zorg te dragen voor het tijdig verstrekken van duidelijke en volledige instructies aan Hoasted, zodat deze tijdig namens Gebruiker bezwaar of beroep kan instellen tegen de afwijzing van de aanvraag tot domeinnaam registratie. De aan het instellen van bezwaar en beroep verbonden kosten zijn voor rekening van Gebruiker.
15.5 In het geval van wijzigingen van gegevens ten aanzien van een domeinnaamregistratie, zal Gebruiker er zorg voor dragen dat deze onverwijld aan de betreffende Registrar worden doorgegeven. Indien een domeinnaam van Gebruiker wordt verhuisd, zal Gebruiker adresgegevens van Hoasted laten wijzigen zodat Hoasted niet meer in verband kan worden gebracht met de betreffende domeinnaam.
15.6 Indien Gebruiker de verschuldigde bedragen met betrekking tot de domeinnaamregistratie niet binnen deovereengekomen termijn betaalt, is Hoasted nadrukkelijk niet gehouden om vergoedingen te betalen voor de door (Hoasted namens) Gebruiker aangehouden domeinnamen.
15.7 Indien Hoasted aan Gebruiker e–mailadressen, IP-adressen en/of andere toegangsadressen en/of netwerkadressen en/of protocollen ter beschikking heeftgesteld, kan Gebruiker hieraan geen rechten ontlenen. Hoasted kan deze protocollen altijd wijzigingen en/of veranderen zonder dat een dergelijke wijziging Gebruiker het recht geeft de Overeenkomst te beëindigen.

Artikel 16 Duur en beëindiging

16.1 Een Overeenkomst gaat in op de datum waarop Hoasted de door Gebruiker ondertekende offerte en/of order heeft aanvaard, en geldt voor de overeengekomen termijn.
16.2 Indien Gebruiker een consument is, zal de Overeenkomst voor een periode van één (1) jaar worden aangegaan. De Gebruiker heeft het recht om de Overeenkomst tegen afloop van deze termijn op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Indien de Gebruiker de Overeenkomst niet opzegt, wordt deze automatisch verlengd tot een Overeenkomst voor onbepaalde tijd. De Gebruiker heeft alsdan het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Door Hoasted in opdracht van Gebruiker (i) gemaakte of (ii) niet meer te annuleren kosten, na inwerkingtreding van de Overeenkomst, worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging.
16.3 Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer: i) het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd of uitgesproken; ii) de ander partij surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend; iii) de andere partij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
16.4 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden wanneer de andere partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en hij zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld binnen veertien (14) dagen na ontstaanvan de tekortkoming, niet binnen een redelijke termijnherstelt.
16.5 Onverminderd hetgeen is bepaald in artikelen 16.3 en 16.4 en elders in deze Algemene Voorwaarden heeft Hoasted het recht de Overeenkomst direct, zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, te ontbinden indien: i) Gebruiker en/of zijn medewerkers zich meermalen hebben gemaakt aan wangedrag in verband met de geleverde Diensten; en/of ii) na het sluiten van de Overeenkomst aan Hoasted ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Gebruiker niet aan haar verplichtingen zalvoldoen.
16.6 Indien Gebruiker op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
16.7 Indien Gebruiker zijn Overeenkomst niet opzegt, wordt deze automatisch verlengd tot een Overeenkomst voor de termijn waarop de Overeenkomst initieel is aangegaan.

Artikel 17 Gevolgen beëindiging

17.1 Direct na beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijze dan ook: i) staakt Hoasted het verlenen van de Diensten aan Gebruiker; ii) worden alle bedragen die Gebruiker verschuldigd is direct opeisbaar; en
17.2 Hoasted heeft het recht apparatuur en gegevens van Gebruiker onder zich te houden totdat Gebruiker de nog openstaande vergoedingen heeft voldaan. Indien Gebruiker de openstaande bedragen niet binnen een redelijke termijn alsnog heeft voldaan, behoudt Hoasted zich, voor zover mogelijk, het recht voor apparatuur van Gebruiker te verkopen ter vergoeding van de openstaand bedragen.
17.3 Indien Gebruiker de Overeenkomst in strijd met artikel 16beëindigt en/of indien Hoasted de Overeenkomst ontbindt op grond van artikel 16, zal Gebruiker binnen veertien (14) dagen: i) aan Hoasted alle kosten voor beëindiging van de Diensten vergoeden; en ii) onverminderd overige rechten die Hoasted heeft, aanHoasted 100% van de daadwerkelijke of geraamde kosten betalen, voor de in de dan lopende termijn van de Overeenkomst nog resterende maanden. 17.4 Opzegging en/of ontbinding heeft in geen geval restitutie van reeds betaalde vergoedingen tot gevolg.

Artikel 18 Geheimhouding

18.1 Gebruiker zal alle Vertrouwelijke Informatie die zij van Hoasted verkrijgt als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden.
18.2 Gebruiker zal de Vertrouwelijke Informatie alleengebruiken voor de doeleinden waarvoor zij aan Gebruiker zijn verstrekt en zal daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Gebruiker zal de Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan werknemers voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de Overeenkomst.
18.3 De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing in zoverre Gebruiker kan aantonen dat de betreffende informatie: i) reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst;ii) reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst; iii) publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonderdat dit aan Gebruiker kan worden toegerekend; iv) op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren; v) op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en Gebruiker Hoasted van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld; vi) openbaar is gemaakt met goedkeuring van Hoasted.

Artikel 19 Overdraagbaarheid

19.1 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Gebruiker niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij Hoasted hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat.
19.2 Hoasted kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licensieren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Gebruiker. Indien Gebruiker een consument is, heeftGebruiker het recht de Overeenkomst te ontbinden binnen één maand nadat Hoasted Gebruiker van de beoogde overdracht op de hoogte heeft gesteld. Deze uitzondering voor consumenten gaat niet op indien de overdracht plaatsvindt in verband met de overgang en/of reorganisatie van (een deel van) Hoasted.
19.3 Hoasted is een tussenpersoon en schakelt voor de uitvoering van de Diensten derde partijen in. Gebruiker begrijpt dat Hoasted, afgezien van het verkopen en nazorg terzake de Diensten (in de zin van support en after sales), geen activiteiten ontplooit betreffende de Diensten. Gebruiker begrijpt dat alle benodigde Diensten ten behoeve van Gebruiker bij een of meer derde partijen inkoopt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Hoasted garandeert dan ook niet dat haar Diensten en systemen ononderbroken zullen functioneren, betrouwbaar en altijd bereikbaar zijn.
19.4 Hoasted kan in verband met deze Diensten door Gebruiker en/of aan Gebruiker gelieerde (rechts)personen en/of derde partijen niet aansprakelijk gehouden worden.

Artikel 20 Overmacht

20.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Hoasted indien er sprake is van overmacht.
20.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de verkoop of nazorg terzake de Diensten (in de zin van support en after sales) cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit voorzover deze niet door de back-up capaciteit kan worden opgevangen, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Hoasted, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie) netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
20.3 Indien de overmacht tenminste drie (3) dagen voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de ontbindende partij gehouden is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.
20.4 Indien Hoasted ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 21 Overige bepalingen

21.1 Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.
21.2 Op de (rechts)verhouding tussen Hoasted en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. 21.3 Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

**************************************************************

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, kunt u zich schriftelijk richten tot Hoasted, t.a.v. de heer R. Heijsters, Weesperstraat 61, 1018 VN Amsterdam (NL), o.v.v. Hoasted AV, c.q. of mailen met support@hoasted.com.